KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Key Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde yer alan; HONOUR HOTEL kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile sahip olunan haklar ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Key Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde yer alan; HONOUR HOTEL olarak, müşterilerine, iş ortaklarına ve iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, hazırladığımız iş bu “Aydınlatma Metni” ile sizlere bilgi vermek isteriz.

Kanunun Getirdiği Düzenlemenin Amacı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “AMAÇ “başlığını taşıyan 1. maddesinde; ‘’Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek’’ şeklinde kanunun amacı belirtilmektedir.

Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri

KVK Kanunu’nda yer alan düzenleme uyarınca; Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, Özel Nitelikli Kişisel Veri ise; biyometrik ve genetik verileri içermektedir.

Konuklarımızın taleplerine, tercihlerine ve alışkanlıklarına göre sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerimizden en yüksek hizmet kalitesinde faydalanılabilmesi amacıyla kişisel verileriniz toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlenmektedir. Bu kapsamda, konuklarımıza katma değerli hizmetler ve olanaklar sunulması, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, yurt içindeki iştiraklerimizle, doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar, yetkili bayiiler ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilmektedir.

Toplanan kişisel verilerin verilerin tutulduğu, saklandığı ortamın niteliklerine uygun şekilde gerekli önlemler tarafımızdan alınmaktadır. Bu amaçla ;

 • a. Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler kullanılmaktadır.
 • b. Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara yönelik güvenlik sistemleri kullanılmaktadır.
 • c. Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır.
 • d. Şirket bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli teknik personel bulundurulmaktadır.
 • e. Şirket Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şirket içi denetimler yapmaktadır.

Kişisel Verilerin Kanunlar Gereği Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Durumlar

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un “KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI “başlığını taşıyan 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi aşağıdaki şartlarla işleyebilir.

 • a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen en yüksek hizmet kalitesinde ve yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda iş ortaklarımız ile yapmış olduğu sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerimizi eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da yer alan düzenleme gereğince, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme” de belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, Kanun’un madde 7/f.1 hükmüne göre göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya yasal düzenleme uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un “İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI“ başlığını taşıyan 11.Maddesi kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz;

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • f) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi’nde belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde, taleplerinizi web sayfamızda bulunan KVKK Bilgi Edinme Formunu doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak aşağıda belirtilmiş iletişim adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek iletebileceğinizi bildiririz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin sonuçlandırılabilmesi için ayrıca bir maliyetin gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilecektir.

Formu indir


İletişim

Sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

HONOUR HOTEL

Yukarı Kayabaşı. Çayan Sokak. No:13. 51200 NİĞDE